Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Transfer
Algemeen

Zorg na ontslag uit het Ziekenhuis Afdeling Transfer

Zorg na ontslag uit het Ziekenhuis Afdeling Transfer

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

De afdeling Transfer coördineert en regelt afspraken met betrekking tot zorg voor patiënten na ontslag uit het ziekenhuis. Het is mogelijk dat u na uw ziekenhuisopname nog zorg nodig heeft. Het kan hierbij gaan om hulpmiddelen, zorg in de thuissituatie of zorg in een andere instelling, bijvoorbeeld een verpleeghuis, zorghotel of een hospice. De medewerkers van de afdeling Transfer regelen de vervolgzorg als uw medische behandeling in het ziekenhuis is afgerond of afronding daarvan in zicht is.


Werkwijze van de afdeling Transfer

Nadat de arts of verpleegkundige met u heeft besproken dat u nog zorg nodig heeft na ontslag uit het ziekenhuis, komt de transferverpleegkundige bij u langs. Ook kunt u zelf kenbaar maken aan de afdelingsverpleegkundige dat u zorg nodig heeft of al bekend bent met een thuiszorgorganisatie. Wij adviseren u om dit vroegtijdig te doen.

In overleg met u en/of uw naasten wordt daarna de benodigde zorg en eventueel bijbehorende indicatie voor u aangevraagd. Alle tot zover gemaakte afspraken worden genoteerd op een gespreksformulier zodat u weet waar u aan toe bent. Als de zorg geregeld is en u het ziekenhuis kunt verlaten worden u en zo nodig uw naasten hierover geïnformeerd door de verpleegkundige van de afdeling of via de afdeling Transfer.

Wat is er mogelijk na ontslag?

U kunt naar huis

Als u na uw ontslag uit het ziekenhuis thuiszorg nodig heeft, vraagt de transferverpleegkundige deze thuiszorg voor u aan. U kunt aangeven of u voorkeur heeft voor een bepaalde thuiszorgorganisatie. Eventueel benodigde hulpmiddelen kunnen ook door ons worden aangevraagd. Sommige kleine hulpmiddelen kunt u zelf ophalen bij een uitleenpunt zoals een toiletverhoger of een rollator. Wij hebben voor u de adressen en openingstijden van deze uitleenpunten.

Zorg voor elkaar (oftewel gebruikelijke zorg)

De wet gaat er vanuit dat huisgenoten voor elkaar zorgen. Dit wordt “gebruikelijke zorg” genoemd. Volgens de huidige wet- en regelgeving worden gezonde partners geacht te ondersteunen bij persoonlijke en huishoudelijke verzorging wanneer korter dan drie maanden zorg nodig is. Volwassen thuiswonende kinderen worden geacht hun zieke ouder te ondersteunen op het gebied van huishoudelijke hulp. Bij deze gebruikelijke zorg komt u niet in aanmerking voor verzekerde zorg.

U wordt tijdelijk of permanent opgenomen

Als uw medische behandeling in het ziekenhuis klaar is en u kunt (voorlopig) niet naar huis, dan kunt u (tijdelijk) naar een verpleeghuis of zorghotel.

Tijdelijke opname

Afhankelijk van uw zorgvraag, vragen wij voor u een zogeheten Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) of Eerstelijns verblijfzorg (ELV) plek aan.

GRZ krijgt u als u tijdelijk (u kunt niet in het ziekenhuis blijven), naar een zorginstelling gaat om te revalideren na ziekenhuisopname. Om voor deze zorg in aanmerking te komen moet u aan een aantal criteria voldoen. Wij kunnen u alleen aanmelden voor deze zorg, de arts (specialist ouderen geneeskunde) van het desbetreffende huis bepaalt uiteindelijk of u daar opgenomen kunt worden. De geriatrische revalidatiezorg wordt bekostigd door uw zorgverzekeraar.

Een ELV vraagt de transferverpleegkundige voor u aan als u niet in aanmerking komt voor geriatrische revalidatiezorg maar wel tijdelijk naar een zorginstelling moet om te herstellen na een ziekenhuisopname. Ook hiervoor gelden bepaalde criteria en bepaalt de arts van de instelling aldaar of u opgenomen kunt worden. Een tijdelijk opname duurt ongeveer 6 weken, u kunt hier niet blijven.

Mocht u niet in aanmerking komen voor GRZ of een ELV maar u ziet het nog niet zitten om na uw ziekenhuisopname naar huis te gaan, dan kunt u eventueel op eigen kosten naar bijvoorbeeld een zorghotel of zorgpension wanneer hier plaats is. Of u (een deel van) de kosten hiervan terugkrijgt hangt af van uw zorgverzekering. Soms brengt het zorghotel of zorgpension geen kosten in rekening maar vragen zij een eigen bijdrage. De transferverpleegkundige kan u hierin verder adviseren.

Permanente opname

Als u permanent opgenomen moet worden, vragen we voor u een zogeheten WLZ- (Wet Langdurige Zorg)indicatie aan bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Een medewerker van het CIZ bezoekt u in het ziekenhuis om te beoordelen of u in aanmerking komt voor de wet langdurige zorg en welke indicatie voor u de juiste is.
  1. Wanneer het CIZ vindt dat u (nog) niet in aanmerking komt voor de Wet Langdurige Zorg kunt u niet permanent worden opgenomen in een verpleeghuis. Is naar huis met thuiszorg nog geen optie dan kunt u in aanmerking komen voor tijdelijke opname (zie hierboven).
  2. Wanneer het CIZ u een indicatie geeft voor de Wet Langdurige Zorg kunt u permanent worden opgenomen. U mag een voorkeur voor een verpleeghuis doorgeven maar vaak heeft het verpleeghuis van uw voorkeur geen plaats. Helaas bestaan er lange wachtlijsten voor permanente opname.

Terminale zorg

Als blijkt dat u door behandeling niet meer beter kan worden, of u wenst geen verdere behandeling en de arts heeft u verteld dat uw levensverwachting korter dan drie maanden is, komt u in aanmerking voor terminale zorg. Deze zorg kunt u thuis krijgen, in een hospice of in een verpleeghuis. De transferverpleegkundige kan u en uw familie ondersteunen bij het maken van de juiste keuze.

Niet alles is mogelijk

Het is helaas niet altijd mogelijk om de meest ideale oplossing voor u te realiseren. Dit geldt zowel voor thuiszorg als voor (tijdelijke) opname in een zorginstelling of zorghotel. De transferverpleegkundige is afhankelijk van het aanbod van de instanties die de zorg leveren. Wel proberen wij altijd het meest geschikte alternatief voor u te regelen. Zodra uw medische behandeling is afgerond, is het wenselijk dat u zo snel mogelijk de zorg krijgt die u nodig heeft. U kunt niet in het ziekenhuis wachten op een plek in uw “huis” of thuiszorgorganisatie van voorkeur. Als u of uw familie/naasten de voorgestelde oplossingen voor het verblijf of thuiszorg niet accepteren, gaat de verantwoordelijkheid voor het regelen van de nazorg over van het ziekenhuis naar uw familie/naasten. Zij moeten dan zelf voor een passende oplossing zorgen vóór de gestelde ontslagdatum. Deze datum wordt bepaald door uw behandelend specialist. Als u wilsbekwaam bent, is uw keuze van voorkeur leidend en dient uw familie of naasten uw keuze te accepteren.

Wat regelt u zelf?

Wanneer u een hulpvraag heeft op het gebied van huishoudelijke verzorging kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente waar u woont. Deze hulp valt onder de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.

Ook voor voorzieningen zoals alarmering, vervoer, maaltijden aan huis en vrijwilligerszorg kunt u terecht bij het WMO loket van uw eigen gemeente.

De afdeling Transfer regelt niet het vervoer van het ziekenhuis naar huis of een zorginstelling. U, uw partner en of naasten zijn hiervoor zelf verantwoordelijk. Als het door uw gezondheidstoestand niet mogelijk is met eigen vervoer of taxi naar huis of een vervolginstelling te gaan, kijkt de verpleegkundige van de afdeling samen met u naar de beste vervoersmethode. Dit kan onder andere een (rolstoel) taxi of ambulance zijn.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in uw persoonlijk PatiëntenPortaal, op onze website of vraag het aan uw zorgverlener via de BeterDichtbij app of telefonisch.

PatiëntenPortaal

Op ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u terecht voor veilige toegang tot uw medisch dossier, persoonlijke gegevens, het maken en inzien van afspraken en voorlichting over uw aandoening en/of behandeling. Het portaal is toegankelijk met behulp van uw DigiD.

BeterDichtbij app

Met de gratis BeterDichtbij app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Wanneer uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer correct geregistreerd zijn in ons systeem, ontvangt u na het maken van uw eerste afspraak een uitnodiging voor deze app.

Hulp nodig bij het PatiëntenPortaal of BeterDichtbij?

Neem contact op met de Digihulp van CuraMare via digihulp@curamare.nl of 0187 89 10 10 (tijdens kantooruren).

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.




Foldernummer: Z22
Laatst bijgewerkt op: 24-10-2023




Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien