Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Algemeen
IC/CCU
Spoed Eisende Hulp

Wel of niet reanimeren

Wel of niet reanimeren

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Wel of niet reanimeren is een ingrijpende beslissing. Ook u kunt als patiënt voor een dergelijke beslissing komen te staan. Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis wil bij een dergelijke beslissing voor zover dat mogelijk is, rekening houden met de mening en wensen van patiënten. Daarom is het voor u en ons goed om daar vooraf over nagedacht te hebben. Deze informatie is daarbij een hulpmiddel. Via deze weg wordt er nader ingegaan op het beleid van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis ten aanzien van (niet) reanimeren.


De volgende onderwerpen komen daarbij aan de orde:

Wat is reanimatie?

Reanimatie is een behandeling die wordt toegepast bij een plotseling tekortschieten van de ademhaling, het falen van de bloedsomloop en/of bij een hartstilstand. In elk ziekenhuis is voor deze situatie altijd een goed uitgerust en opgeleid reanimatieteam oproepbaar. Dit team poogt wanneer het opgeroepen wordt, het ontstane probleem weer op te lossen door middel van hartmassage, kunstmatige beademing, soms elektrische schokken en medicijnen. Deze maatregelen moeten echter wel snel genomen worden, omdat er anders door zuurstofgebrek beschadiging van de hersenen kan optreden. Wanneer reanimatie achterwege blijft, zal de patiënt doorgaans snel overlijden. De kans dat reanimatie succes heeft hangt af van veel factoren, onder andere de leeftijd. Bij een patiënt die in een slechte conditie verkeert met (veel) bijkomende problemen, is de kans op succes vaak heel klein, en soms nihil. Het belangrijkste risico van reanimatie is dat het soms wel lukt om het hart weer goed op gang te krijgen, maar dat de hersenen intussen te lang zuurstofgebrek hebben gehad, waardoor hersenbeschadiging en soms een onomkeerbaar coma optreedt.

Wanneer niet reanimeren

In principe wordt iedere patiënt die in het ziekenhuis ligt bij een hart- en ademstilstand gereanimeerd. Soms echter zal de behandelend arts afspreken om niet te reanimeren. Voor een besluit tot niet-reanimeren zijn een tweetal redenen te noemen:
  1. Er is naar bestaande geneeskundige inzichten slechts een geringe of geen levensverlenging te bereiken, b.v. omdat tevoren een ongeneeslijke ziekte vastgesteld werd, die de levensverwachting al zeer ernstig beperkt. Wij bieden zorg die voor de patiënt medisch zinvol en noodzakelijk is en proberen hierbij het geven van zinloze behandelingen zoveel mogelijk te vermijden. Dit geldt ook voor de zorg die betrekking heeft op het reanimeren. Wanneer hierover al niet eerder in het behandeltraject tussen arts en patiënt afspraken zijn gemaakt, zal de arts wanneer hij dit aan het begin of later tijdens de ziekenhuisopname besluit, met de patiënt bespreken. Indien deze hiertoe niet (meer) in staat is, zal de arts dit bespreken met degene die de wet als vertegenwoordiger van de patiënt aanwijst.
  2. De patiënt heeft zijn behandelend arts laten weten niet gereanimeerd te willen worden. De arts zal zich er van willen overtuigen dat de patiënt consequenties van dit besluit overziet en diens wens respecteren. Het is dus raadzaam om wensen op dit gebied met de behandelend arts te bespreke. In geval van een besluit om niet te reanimeren worden andere noodzakelijke vormen van behandeling en zorg overigens gewoon voortgezet. Wanneer de patiënt reeds bewaakt wordt door een monitor en/of beademd wordt, gelden specifieke afspraken over hoe te handelen bij acute verslechtering.

Weloverwogen afspraak

Een afspraak om niet te reanimeren dient weloverwogen te zijn. Een dergelijke afspraak kan niet gemaakt worden op het moment dat er een acute hart- of ademstilstand plaatsvindt. Het is dus belangrijk dat zowel de arts als zijn patiënt hier vroegtijdig over nadenken. Een besluit tot niet-reanimeren wordt altijd vastgelegd in zowel het medisch- als het verpleegkundig dossier van de patiënt en met de verantwoordelijke (aan de patiënt toegewezen) verpleegkundige besproken. De behandelend arts blijft echter eindverantwoordelijke.

Intrekking besluit

Een besluit tot niet-reanimeren kan op ieder moment ingetrokken worden:

Wilsverklaring

Het is mogelijk en verstandig om, indien hiervan sprake is, de wens om in bepaalde situaties niet gereanimeerd te willen worden, in een wilsverklaring vast te leggen. In zo’n verklaring beschrijft u onder welke omstandigheden u niet gereanimeerd wilt worden. Zorg er voor dat uw verklaring compleet is: een arts mag uitsluiten gehoor geven aan een duidelijke en gedateerde verklaring, waarop uw naam vermeld staat en die door u ondertekend is.

Meer informatie

We hopen dat deze informatie u wat meer duidelijkheid heeft gegeven over (niet)reanimatie. Dit onderwerp kan ingrijpend zijn voor zowel de patiënt als de familie, maar ook voor de betrokken hulpverleners. Het is daarom van groot belang om over deze zaken na te denken en deze bespreekbaar te maken. Natuurlijk kunt u met uw vragen altijd terecht bij uw behandelend arts of verpleegkundigen.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in uw persoonlijk PatiëntenPortaal, op onze website of vraag het aan uw zorgverlener via de BeterDichtbij app of telefonisch.

PatiëntenPortaal

Op ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u terecht voor veilige toegang tot uw medisch dossier, persoonlijke gegevens, het maken en inzien van afspraken en voorlichting over uw aandoening en/of behandeling. Het portaal is toegankelijk met behulp van uw DigiD.

BeterDichtbij app

Met de gratis BeterDichtbij app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Wanneer uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer correct geregistreerd zijn in ons systeem, ontvangt u na het maken van uw eerste afspraak een uitnodiging voor deze app.

Hulp nodig bij het PatiëntenPortaal of BeterDichtbij?

Neem contact op met de Digihulp van CuraMare via digihulp@curamare.nl of 0187 89 10 10 (tijdens kantooruren).

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.


Foldernummer: R02
Laatst bijgewerkt op: 24-10-2023
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien